mgm美狮贵宾会网址|官方主頁

 • <track id="v93qm"></track>
 • <td id="v93qm"></td>
  <track id="v93qm"></track>
 • <p id="v93qm"></p>
    <acronym id="v93qm"><strong id="v93qm"><xmp id="v93qm"></xmp></strong></acronym>
    产品
    产品 内容

    T : 400-007-3237

    会员登录

    Khai m?c H?i ch? Chi?u sáng Qu?c t? t?i C? Tr?n, Trung Qu?c l?n th? 25

    发布时间:20-10-28 访问量:512 来源:HAIXUNPRESS

    TRUNG S?N, Trung Qu?c, ngày 27/10/2020 /HAIXUNPREE/ -- Vào ngày 22/10/2020, l? khai m?c H?i ch? Chi?u sáng Qu?c t? t?i C? Tr?n, Trung Qu?c l?n th? 25 v?i ch? ?? "Guzhen Lights up the World" (C? Tr?n th?p sáng th? gi?i) ?? ???c t? ch?c hoành tráng t?i Trung tam Tri?n l?m và H?i ngh? C? Tr?n, thành ph? Trung S?n, t?nh Qu?ng ??ng.

    Grand Opening of the 25th China (Guzhen) International Lighting Fair

    Grand Opening of the 25th China (Guzhen) International Lighting Fair


    H?i ch? do c?ng ty TNHH Guzhen Lighting Expo t? ch?c v?i s? h? tr? c?a Chính quy?n nhan dan thành ph? Trung S?n, c?ng nh? s? ??ng tài tr? t? Hi?p h?i ngành chi?u sáng Trung Qu?c (CALI) và th? tr?n C? Tr?n - Kinh ?? chi?u sáng c?a Trung Qu?c.

    Vào lúc 10 gi? sáng, GILF l?n th? 25 ?? chính th?c ???c khai m?c tr??c s? ch?ng ki?n c?a các l?nh ??o, khách m?i, ??ng nghi?p trong ngành và gi?i truy?n th?ng. L?nh ??o Hi?p h?i ngành chi?u sáng Trung Qu?c (CALI), Chính quy?n nhan dan thành ph? Trung S?n và Chính quy?n nhan dan th? tr?n C? Tr?n ?? có nh?ng phát bi?u ?áng chú y t?i l? khai m?c.

    Các ho?t ??ng ti?p theo bao g?m ??c Th?ng báo ti?p t?c trao danh hi?u "Kinh ?? chi?u sáng c?a Trung Qu?c" cho th? tr?n C? Tr?n, thành ph? Trung S?n, t?nh Qu?ng ??ng c?ng nh? các Quy?t ??nh trao Gi?i th??ng thi?t k? c?a H?i ch? Chi?u sáng Qu?c t? (C? Tr?n) 2020, và t? ch?c L? trao gi?i cho Gi?i th??ng Thi?t k? c?a H?i ch? Chi?u sáng Qu?c t? C? Tr?n 2020 c?ng nh? L? ky k?t c?a Hi?p h?i ngành c?t chi?u sáng th?ng minh Trung S?n.


    Dùng s?n xu?t th?ng minh và thi?t k? nguyên b?n ?? thúc ??y s? phát tri?n c?a ngành

    GILF ?? thi?t l?p các khu v?c tri?n l?m khác nhau dành cho m?ng chi?u sáng nhà th?ng minh, chi?u sáng trang trí n?i th?t, chi?u sáng dan d?ng, chi?u sáng ngoài tr?i, chi?u sáng th??ng m?i, chi?u sáng chuyên d?ng, thi?t b? c? khí và ph? ki?n chi?u sáng. Hàng tr?m s?n ph?m ?èn LED ?? ???c tr?ng bày t?i h?i ch?, trong ?ó ?èn chi?u sáng th?ng minh ?ng d?ng c?ng ngh? 5G, c?t chi?u sáng th?ng minh và các s?n ph?m chi?u sáng t?t cho s?c kh?e là nh?ng m?t hàng tr?ng bày chính c?a nhi?u nhà s?n xu?t.


    1 ??a ?i?m tri?n l?m chính + 7 ??a ?i?m tri?n l?m ph? thu hút s? chú y v?i s? góp m?t c?a các doanh nghi?p n?i ti?ng

    ??a ?i?m tri?n l?m chính ?? chào ?ón 845 doanh nghi?p, bao g?m Songpu Lighting, Yuefeng Lighting, Zhenhui Fire Technology, Sence Lighting, Mingjian Lighting, Chuanglite Lighting, Puye Lighting, Dark Energy Power, Zhongyi Lighting, v.v.

    Các ??a ?i?m tri?n l?m ph? l?n l??t t? ch?c s? ki?n v?i hàng nghìn th??ng hi?u chi?u sáng khác. Trung tam H?i ch? Tri?n l?m Chi?u sáng Lihe ?? t? ch?c L? h?i mua s?m ngh? thu?t chi?u sáng toàn c?u v?i 517 ??n v? tham gia tri?n l?m. Huayi Plaza c?ng ?? t? ch?c L? h?i mua s?m thi?t b? chi?u sáng toàn c?u v?i 300 ??n v? tham gia. Star Alliance ?? t? ch?c H?i ngh? s?n ph?m m?i mùa thu 2020 dành cho các th??ng hi?u c?a Star Alliance v?i 400 doanh nghi?p l?n. Lighting Era chào ?ón 110 ??n v? tham gia tri?n l?m, còn Besun Plaza chào ?ón 39 ??n v?. Huayu Plaza, m?t trung tam mua s?m thi?t b? chi?u sáng t?i Trung Qu?c, ?? t? ch?c L? h?i v?n hóa chi?u sáng Trung Hoa mùa thu 2020 cùng v?i 28 nhà tri?n l?m chi?u sáng ??n t? Trung Qu?c. Streetlight City c?ng ?? vinh d? chào ?ón 85 ??n v? tri?n l?m n?i ti?ng.


    K?t n?i ng??i mua hàng v?i các ??n v? tri?n l?m trên toàn c?u theo c? hai hình th?c tr?c tuy?n và tr?c ti?p

    GILF ?? ra m?t Ch??ng trình dành cho khách hàng ???c t? ch?c tr?c tuy?n ?? gi?i thi?u b? ba tri?n l?m: tri?n l?m nhà máy, gian hàng t?i ch? và EZBUY d?a trên trang m?ng B2B - Denggle.com, cho phép nh?ng khách hàng ? n??c ngoài kh?ng th? ??n tham d? tri?n l?m có c? h?i k?t n?i v?i các nhà cung c?p mà kh?ng b? h?n ch? v? m?t th?i gian và kh?ng gian.

    Các chuyên gia trong ngành cung c?p nhi?u th?ng tin chuyên sau h?u ích t?i các di?n ?àn tuy?t v?i

    Các di?n ?àn bao g?m Di?n ?àn phát tri?n ngành c?t chi?u sáng th?ng minh, H?i th?o v? ch?t l??ng và an toàn c?a các lo?i ?èn dành cho h?c sinh ti?u h?c và trung h?c ? t?nh Qu?ng ??ng, cùng Chi?n d?ch qu?ng bá ch?t l??ng c?a các b?nh vi?n thi?t b? ?i?n chi?u sáng Qu?ng ??ng, Di?n ?àn ??i m?i chi?u sáng n?ng nghi?p th?ng minh và H?i ngh? tiên phong v? ?èn LED l?n th? 7 c?ng ???c t? ch?c trong th?i gian di?n ra tri?n l?m. Hàng lo?t bài gi?ng tr?c tuy?n v? ngành chi?u sáng c?ng ?? ???c phát tr?c ti?p vào cùng th?i ?i?m trên Cali-light.com.

    Gi? v?ng v? th? v? ngu?n s?n ph?m cho ngành chi?u sáng, h?i ch? GILF là ??u c?u cung c?p các s?n ph?m ch?t l??ng cao cho ng??i mua t? kh?p n?i trên th? gi?i. Trong mùa cao ?i?m tháng 10 n?m nay, GILF, v?i 1 ??a ?i?m tri?n l?m chính + 7 ??a ?i?m tri?n l?m ph? trên di?n tích 1.500.000 m2 s? t?o ra m?t t??ng lai r?c r? cho ngành chi?u sáng ? Trung Qu?c.


    qu?ng bá v?n b?n m?m:https://easybase.cc

    th?ng báo n??c ngoài:http://www.w3vm8vmi.top/

    qu?ng cáo th??ng hi?u trung qu?c:https://haixunpr.com/

    ?版权 2006-2020上海易欢文化传播有限公司

    ?版权 2006-2020上海易欢文化传播有限公司

    中国站 关于我们 行业智库 定价 案例 客服中心

    首页

    在线咨询

    免费咨询

    免费注册

    mgm美狮贵宾会网址