mgm美狮贵宾会网址|官方主頁

 • <track id="v93qm"></track>
 • <td id="v93qm"></td>
  <track id="v93qm"></track>
 • <p id="v93qm"></p>
    <acronym id="v93qm"><strong id="v93qm"><xmp id="v93qm"></xmp></strong></acronym>
    产品
    产品 内容

    T : 400-007-3237

    会员登录

    H?i ch? xu?t nh?p kh?u Trung Qu?c (H?i ch? Canton) l?n th? 128 k?t thúc, t?o ra ??ng l?c cho s? ph?c h?i c?a ho?t ??ng th??ng m?i qu?c t?

    发布时间:20-10-28 访问量:609 来源:HAIXUNPRESS

    QU?NG CH?U, Trung Qu?c, ngày 28/10/2020 /HAIXUNPERESS -- L? b? m?c H?i ch? Canton l?n th? 128 (H?i ch? Canton) kéo dài 10 ngày ?? ???c t? ch?c trên n?n t?ng s? tiên ti?n c?a s? ki?n. H?i ch? ?? ?em l?i cho các doanh nghi?p và khách hàng qu?c t? c? h?i duy nh?t ?? tr?i nghi?m các giao d?ch th??ng m?i kh?ng rào c?n m?t cách d? dàng.

    1.jpg

    128th Canton Fair Concludes, Empowering International Trade Recovery

    H?i ch? chào ?ón các khách hàng t? 226 qu?c gia và khu v?c, m?t con s? k? l?c tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i. Vào ngày 24/10, n?n t?ng c?a h?i ch? ?? ghi nh?n 51,17 tri?u l??t ghé th?m, bao g?m h?n 7,89 tri?u l??t th?m quan h?i tr??ng tri?n l?m ?o c?a các c?ng ty.

    Xu Bing, Ng??i phát ng?n c?a H?i ch? Canton kiêm Phó t?ng giám ??c Trung tam ngo?i th??ng Trung Qu?c, chia s? r?ng tình hình ??i d?ch COVID-19 hi?n t?i ?? t?o ra nh?ng thách th?c v? cùng l?n khi các n??c ?ang c? g?ng v?a m? r?ng n?n kinh t? v?a b?o ??m an toàn tính m?ng c?a ng??i dan. Trung Qu?c lu?n c? g?ng h? tr? vi?c quay tr? l?i tr?ng thái bình th??ng c?a các chu?i cung ?ng và c?ng nghi?p qu?c t? c?ng nh? vi?c ph?c h?i th??ng m?i và ??u t? qu?c t?.

    26.000 nhà tri?n l?m ?? mang ??n h?n 2,47 tri?u s?n ph?m (t?ng 16,5% so v?i h?i ch? n?m ngoái), bao g?m 8.500 s?n ph?m c?a 346 nhà tri?n l?m qu?c t? t?i t? 30 n??c trên th? gi?i. Trong s? ?ó, 730.000 s?n ph?m m?i ???c gi?i thi?u t?i s? ki?n, t?ng 21,6% so v?i h?i ch? n?m ngoái.

    H?i ch? Canton n?m nay ?? ch?ng ki?n s? ra m?t c?a nhi?u s?n ph?m ?ang t?o ra xu th? v?i nhi?u ??i m?i trong thi?t k?, ch?c n?ng, ch?t l??ng tay ngh? và nguyên v?t li?u. 131 s?n ph?m c?a 91 c?ng ty ?? ???c trao các gi?i th??ng danh giá v? thi?t k? c?a H?i ch? Canton 2020 cho nh?ng thi?t k? táo b?o và sáng t?o c?a mình.

    H?i ch? n?m nay c?ng áp d?ng các c?ng ngh? "m?i" nh? d? li?u l?n, ?i?n toán ?ám may và trí tu? nhan t?o (AI), qua ?ó ?em l?i tr?i nghi?m chan th?c cho khách hàng th?ng qua vi?c s? d?ng các hình ?nh, video, các n?n t?ng 3-D và th?c t? ?o (VR). H?i tr??ng tri?n l?m th?c t? ?o ?? gi?i thi?u các s?n ph?m c?a 2.046 c?ng ty, v?i l??t truy c?p t?ng c?ng 163.200 l?n, trong khi ?ó các phòng tr?ng bày phát tr?c ti?p theo yêu c?u c?ng nh?n ???c s? quan tam r?t l?n v?i 1,89 tri?u ng??i tham d?.

    Các khách hàng có nh?n xét r?ng h?i ch? Canton ?o này ?? ?em l?i tr?i nghi?m ng??i dùng tuy?t v?i t? vi?c xem s?n ph?m m?i, bi?t thêm các c?ng ngh? m?i và ki?n th?c chuyên sau v? th? tr??ng cho ??n vi?c tham gia trao ??i t??ng tác. Nh?ng ch?c n?ng ?? ???c nang c?p cho phép h? d? dàng ti?p c?n tr?c tuy?n v?i các s?n ph?m ch?t l??ng cao t? nhi?u nhà cung ?ng và s?n xu?t.

    Ngoài các bu?i tri?n l?m, H?i ch? Canton c?ng t? ch?c m?t lo?t các s? ki?n h? tr? tr?c tuy?n và t?p trung nh?m khám phá và thúc ??y h?n n?a ho?t ??ng th??ng m?i qu?c t?. 38 s? ki?n k?t n?i doanh nghi?p ?o ?? ???c t? ch?c t?i 37 n??c và khu v?c, c?ng nh? ?? có 6 hi?p h?i doanh nghi?p t? chau Phi, chau ?u và chau á tham d? Ch??ng trình ??i tác H?p tác Toàn c?u c?a H?i ch? Canton.


    qu?ng bá v?n b?n m?m:https://easybase.cc

    th?ng báo n??c ngoài:http://www.w3vm8vmi.top/

    qu?ng cáo th??ng hi?u trung qu?c:https://haixunpr.com/

    ?版权 2006-2020上海易欢文化传播有限公司

    ?版权 2006-2020上海易欢文化传播有限公司

    中国站 关于我们 行业智库 定价 案例 客服中心

    首页

    在线咨询

    免费咨询

    免费注册

    mgm美狮贵宾会网址