mgm美狮贵宾会网址|官方主頁

 • <track id="v93qm"></track>
 • <td id="v93qm"></td>
  <track id="v93qm"></track>
 • <p id="v93qm"></p>
    <acronym id="v93qm"><strong id="v93qm"><xmp id="v93qm"></xmp></strong></acronym>
    产品
    产品 内容

    T : 400-007-3237

    会员登录

    YOFC chia s? t?m nhìn v? t??ng lai c?a ngành cáp quang t?i H?i ngh? cáp và cáp quang toàn c?u tr?c tuy?n 2020

    发布时间:20-10-30 访问量:571 来源:HAIXUNPRESS

    V? HáN, Trung Qu?c, ngày 30/10/2020 /HAIXUNPRESS/ -- C?ng ty Cáp và Cáp quang D??ng T? ("YOFC", sau ?ay g?i t?t là "C?ng ty" v?i M? c? phi?u: 601869.SH, 06869.HK), nhà cung c?p cáp và cáp quang hàng ??u trên th? gi?i, ?? có nh?ng chia s? v? xu h??ng c?a th? tr??ng cáp quang toàn c?u t?i H?i ngh? cáp & cáp quang tr?c tuy?n 2020 c?a T?p ?oàn CRU v?i s? tham d? c?a nh?ng doanh nghi?p ??u ngành trên toàn c?u.

    YOFC chia s? t?m nhìn v? t??ng lai c?a ngành cáp quang t?i H?i ngh? cáp và cáp quang toàn c?u tr?c tuy?n 2020

    YOFC chia s? t?m nhìn v? t??ng lai c?a ngành cáp quang t?i H?i ngh? cáp và cáp quang toàn c?u tr?c tuy?n 2020


    Trong bài phát bi?u c?a mình, TS. Zhuang Dan, Giám ??c ?i?u hành kiêm Ch? t?ch c?a YOFC, kêu g?i các c?ng ty toàn c?u n?m b?t nh?ng thách th?c và c? h?i c?a ngành trong th?i k? h?u ??i d?ch ?? t?ng t?c ?? phát tri?n c?a m?ng toàn quang. Sau ?ó, t?i phiên t?a ?àm l?nh ??o v?i s? góp m?t c?a các giám ??c ?i?u hành c?p cao ??n t? ba c?ng ty l?n trong ngành cáp và cáp quang toàn c?u, TS. Zhuang ?? chia s? nh?ng hi?u bi?t sau s?c c?a mình v? cách ngành truy?n th?ng b?ng cáp quang nên ?ng phó v?i ??i d?ch nh? th? nào, ??ng th?i th?o lu?n v? xu h??ng phát tri?n c?a th? tr??ng trong 5 n?m t?i v?i các l?nh ??o t? Corning Inc. và Prysmian Group.

    ?ng Zhuang Dan chia s?: "M?c dù s? bùng phát c?a ??i d?ch COVID-19 ?? gay ra tác ??ng ?áng k? ??n cu?c s?ng hàng ngày c?a chúng ta và n?n kinh t? toàn c?u, nh?ng nhu c?u cáp và cáp quang v?n ? m?c ?n ??nh. Tuy nhiên, ngành này v?n ?ang ph?i ??i m?t v?i m?t bi?n ??ng l?n c?n k? do s? m?t can b?ng gi?a cung và c?u, t? ?ó khi?n giá các s?n ph?m cáp quang gi?m xu?ng. Trong cu?c chi?n ch?ng l?i ??i d?ch này, chúng ta ?? ch?ng ki?n các ??n v? ngày càng t?ng c??ng ti?p nh?n s? d?ng d?ch v? vi?n th?ng, v?n ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c ng?n ch?n s? lay lan c?a vi rút và k?t n?i m?i ng??i v?i doanh nghi?p. ?i?u này ?? d?n ??n s? gia t?ng m?nh m? trong vi?c s? d?ng Internet ?? làm vi?c t? xa, giáo d?c và ch?m sóc s?c kh?e, ??t ra nhu c?u l?n ??i v?i các m?ng toàn quang, trung tam d? li?u m?i c?ng nh? c? s? h? t?ng m?i v?i s? h? tr? c?a c?ng ngh? 5G và m?ng th?ng tin th? h? m?i".

    ?ng Zhuang Dan chia s? thêm: "Tr??c nh?ng thách th?c và c? h?i, YOFC ?? m?nh d?n tiên phong trong vi?c phát tri?n các c?ng ngh? và s?n ph?m m?i cho m?ng toàn quang b?ng cách t?p trung vào c?ng ngh? F5G và 5G. ?? xay d?ng d?ch v? IoT (Internet v?n v?t) trên n?n t?ng tích h?p các m?ng 5G c? ??nh và di ??ng, chúng t?i s? ti?p t?c ??a ra gi?i pháp m?i cho các ??i tác trong ngành ?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c ??i m?i kinh doanh và h?p tác d? án, c?ng nh? c? g?ng giúp ngành ??y nhanh quá trình chuy?n d?ch sang m?ng toàn quang trong th?i k? h?u ??i d?ch".

    V?i m?c tiêu thi?t l?p m?ng toàn quang ?? chuy?n ??i s? quá trình s?n xu?t c?ng nghi?p, ho?t ??ng kinh doanh và cu?c s?ng hàng ngày c?a ng??i dan, YOFC ?ang t?p trung xay d?ng các trung tam d? li?u toàn quang linh ho?t, th?ng minh và than thi?n v?i m?i tr??ng, có th? áp d?ng cho m?i k?ch b?n s?n xu?t và kinh doanh. C?ng ty c?ng cung c?p các gi?i pháp tr?n vòng ??i ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a các ngành khác nhau ??i v?i ?i?n toán ?ám may trong k? nguyên 5G.

    YOFC lu?n cam k?t t?o ?i?u ki?n t?t nh?t cho quá trình chuy?n ??i s? c?a ph??ng ti?n giao th?ng ???ng s?t ?? th? b?ng cách h? tr? xay d?ng h? th?ng giao th?ng ng?m th?ng minh nh? Internet gigabit. Trong khi ?ó, ?? m? ra m?t k? nguyên m?i cho c? s? h? t?ng truy?n th?ng ?i?n t?, YOFC ?? xay d?ng m?t h? th?ng n?-ron cho l??i ?i?n s?, áp d?ng cho các d? án truy?n t?i UHV (?i?n áp c?c cao) ? Trung Qu?c và xay d?ng Internet c?ng nghi?p toàn quang 5G+ ?? thúc ??y quá trình chuy?n ??i th?ng minh cho các doanh nghi?p. Ngoài ra, YOFC ?? chuy?n t? m?t nhà s?n xu?t sang m?t nhà cung c?p gi?i pháp toàn di?n xay d?ng m?ng 5G fronthaul (truy?n d?n l?p ngoài) v?i s? h?p tác c?a các nhà m?ng. Trên ?à t?ng tr??ng, YOFC lu?n n? l?c thúc ??y s? phát tri?n ngành cáp toàn quang trong b?i c?nh h?u ??i d?ch.

    H?i ngh? cáp và cáp quang th? gi?i hàng n?m c?a CRU ???c c?ng nh?n là s? ki?n hàng ??u dành cho các nhà ?i?u hành c?p cao c?a chu?i cung ?ng cáp quang và cáp truy?n th?ng toàn c?u. CRU Group, ??n v? t? ch?c s? ki?n, là m?t c?ng ty t? v?n trí tu? doanh nghi?p hàng ??u th? gi?i, cung c?p nh?ng phan tích th? tr??ng quan tr?ng cho ngành cáp quang. Các báo cáo c?a CRU ???c ?ánh giá cao trong ngành vi?n th?ng toàn c?u, ??ng th?i cung c?p nh?ng d? li?u và phan tích quan tr?ng cho các nhà cung c?p th??ng ngu?n và h? ngu?n trên toàn b? chu?i cung ?ng.

    Trong khu?n kh? h?p tác v?i CRU, YOFC l?n ??u tiên ??a h?i ngh? toàn c?u này ??n chau á th?ng qua vi?c t? ch?c H?i ngh? cáp và cáp quang Chau á - Thái Bình D??ng t?i Trung Qu?c vào n?m 2015. N?m 2016 và 2017, H?i ngh? cáp quang th? gi?i chính th?c ???c t? ch?c t?i Trung Qu?c và chau á th?ng qua n? l?c h?p tác c?a YOFC và CRU, và sau ?ó ?? ???c chuy?n ??i thành m?t trong nh?ng n?n t?ng truy?n th?ng có ?nh h??ng nh?t trong ngành cáp quang toàn c?u.

    Trong hai n?m ti?p theo, YOFC ti?p t?c ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c phát tri?n H?i ngh? cáp và cáp quang toàn c?u v?i s? h?p tác c?a Corning Inc. và Prysmian Group. N?m 2021 s? ?ánh d?u s? h?p tác l?n th? 4 gi?a YOFC và CRU, th? hi?n s? ?ánh giá cao c?a CRU ??i v?i vai trò l?nh ??o c?a YOFC trong ngành cáp và cáp quang toàn c?u.


    qu?ng bá v?n b?n m?m:https://easybase.cc

    th?ng báo n??c ngoài:http://www.w3vm8vmi.top/

    qu?ng cáo th??ng hi?u trung qu?c:https://haixunpr.com/

    ?版权 2006-2020上海易欢文化传播有限公司

    ?版权 2006-2020上海易欢文化传播有限公司

    中国站 关于我们 行业智库 定价 案例 客服中心

    首页

    在线咨询

    免费咨询

    免费注册

    mgm美狮贵宾会网址